Corona-desk Home2020-03-31T08:29:21+00:00

Samen sterk

Corona-desk is een initiatief vanuit EIFFEL
om organisaties te ondersteunen

Neem contact op
Ga naar EIFFEL
Neem contact op

Juridische hulp

Ga naar de pagina

Financiële hulp

Ga naar de pagina

Operationele hulp

Ga naar de pagina

“Van een partner mag je verwachten dat hij je helpt in goede en onzekere tijden, laten we er met z’n allen sterker uitkomen.”

“Van een partner mag je verwachten dat hij je helpt in goede en onzekere tijden, laten we er met z’n allen sterker uitkomen.”

Erik Schut Directeur Business Development & Innovatie

Behoefte aan een sparringpartner?

Onze consultants helpen je graag vooruit

Mis je misschien net iemand die met je meedenkt over de te nemen route voor jouw probleem?

Bel voor contact
Meer informatie

Meest gelezen

Veel zelfstandigen komen vanwege de maatregelen in financiële problemen.

Veel zelfstandigen komen vanwege de maatregelen in financiële problemen.

De Tozo Desk van EIFFEL ondersteunt lokale overheden in deze crisis en creëert schaalbare capaciteit voor gemeenten.

Meer informatie

FAQ

Juridische vragen

Over medewerkers
Welke voorzieningen zijn erom ontslag te voorkomen?2020-03-30T15:25:46+00:00

De overheid heeft een aantal maatregelen, die zijn hieronder kort samengevat. Zie voor een verdere toelichting en de voorwaarden ook het artikel over de maatregelen:

Tegemoetkoming loonkosten
Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Aanvragen die al zijn gedaan in het kader van werktijdverkorting, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)

Het kabinet heeft een tijdelijke regeling ingesteld om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

Versoepeling uitstel van betaling
Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

Garantie ondernemersfinanciering
Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Hiermee worden zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties, (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro.

Rentekorting door Qredits
Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Ook Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven
Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers.

Toerismebelasting
Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting. Ook is het Rijk met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij generieke maatregelen en eventuele verbijzondering indien dat nodig is.

Compensatieregeling getroffen sectoren
De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Zoals bijvoorbeeld de (verplichte) sluiting van eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is. Er is daarom met een compensatieregeling, de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS).

Verruiming BMKB
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier, vaak een bank, verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet.

Met deze verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en hebben bedrijven de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen. Bovendien zal de regeling ten opzichte van de eerdere aankondiging op donderdag 12 maart 2020 nog verder worden verruimd en ook toepasbaar zijn op overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten met een looptijd tot 2 jaar.

Moet de werknemer gedurende de tegemoetkoming via de NOW-maatregel stoppen met werken?2020-03-23T17:22:35+00:00

Dit is geen voorwaarde voor de tegemoetkomingsregeling. De werknemer maakt met de werkgever afspraken of de werknemer (thuis) werk verricht voor de werkgever.

Moet het loon van de werknemer worden doorbetaald als hij onder de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) valt?2020-03-23T17:14:54+00:00

Ja, het loon van de werknemer moet volledig worden doorbetaald.

Stel dat de school of kinderopvang van een kind van de werknemer is gesloten. Heeft de werknemer dan recht op calamiteitenverlof?2020-03-23T17:14:04+00:00

Calamiteitenverlof kan gebruikt worden om de opvang van een kind te regelen. Dit is een kort verlof wegens onmiddelijke privé-noodsituaties. Hierbij heeft de werknemer volledig recht op behoud van loon. Dit verlof duurt zolang de werknemer daarvoor nodig heeft. Dit kan enkele uren en hooguit enkele dagen zijn. Dit hangt af van de omstandigheden. Het loon van de werknemer moet tijdens het calamiteitenverlof doorbetaald worden. Werknemers hoeven niet gedwongen gebruik te maken van calamiteitenverlof als alle werknemers verplicht thuis moeten werken. In dat geval heeft een werknemer ook recht op volledige doorbetaling van het loon.

Hoe zit het met oproepkrachten?2020-03-30T15:18:46+00:00

Er zijn meer dan 78.000 aanvragen gedaan voor de werktijdsverkortingsregeling (wtv-regeling). Normaliter komen er in een jaar minder dan duizend binnen. Wegens de uitzonderlijke omstandigheden die zich momenteel voordoen is de wtv sinds 17 maart 2020 vervangen door een nieuwe regeling, de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

Onder de NOW-regeling krijgt de werkgever maximaal 90% van de loonkosten van zijn werknemers vergoed, tegenover 75% onder de oude regeling. Werkgevers die al een beroep hebben gedaan op de wtv worden meegenomen in de nieuwe regeling. Onder de wtv-regeling was het niet mogelijk om voor flexkrachten (oproep-/nulurencontracten) een beroep te doen op een tegemoetkoming voor de loonkosten. Voor deze werknemers bestaat normaliter géén loondoorbetalingsplicht.

De NOW-regeling is echter met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020 wél opengesteld voor oproepkrachten. Een werkgever doet er dan ook verstandig aan om een aanvraag in te dienen voor álle werknemers, zowel de werknemers met een oproepcontract als de werknemer met vaste uren. Bovendien is het eveneens voor uitzendbedrijven en payrollorganisaties mogelijk gemaakt om een aanvraag te doen op een tegemoetkoming in de loonkosten.

Moet het loon van de werknemer worden doorbetaald als er besmetting tijdens een vakantie plaatsvindt en hij/zij daardoor in quarantaine of isolatie moet blijven?2020-03-26T15:55:27+00:00

Ja, het loon van de werknemer moet worden doorbetaald. De werknemer is in dit geval ziek, waardoor het loon tijdens ziekte moet worden doorbetaald. Omdat de werknemer ziek is, kunnen deze dagen niet in minder worden gebracht op zijn of haar vakantiesaldo. De dagen dat de werknemer ziek is gelden als ziekteverlofdagen.

Mag een werknemer weigeren op het werk te komen?2020-03-30T15:16:53+00:00

Een werkgever mag de werknemer verplichten om zich aan de door de werkgever voorgeschreven voorzorgsmaatregelen te houden. Zo kan een werkgever de werknemers verplichten om thuis te werken. Van de werknemer mag dan verwacht worden dat hij deze instructie opvolgt. Een werknemer mag niet op eigen initiatief thuisblijven uit angst voor besmetting met het coronavirus. Dit kan onder omstandigheden worden gezien als werkweigering. In dat geval mag de werkgever een loonsanctie instellen als drukmiddel, maar alleen na een schriftelijke waarschuwing.

Hier geldt echter wel dat wanneer iemand dagelijks in contact komt met iemand die kwetsbaar is, dit wel bespreekbaar gemaakt moet worden. Een goed werkgever zal proberen rekening te houden met deze situatie. Denk hierbij ook aan eventuele richtlijnen van het RIVM/GGD, als hierin voor de specifieke werkgever nadere afspraken staan dan kan de situatie veranderen. Het ontbreken van voldoende beschermingsmaatregelen aan de zijde van de werkgever kan ook een argument zijn om weg te blijven.

Moet ik mijn werknemer doorbetalen?2020-03-30T15:15:55+00:00

In Nederland kennen we het principe “geen arbeid, wel loon, tenzij..”. De tenzij is een verdeling van het risico tussen werkgever en werknemer. De werknemer krijgt ook salaris als er geen werk wordt verricht zolang het risico voor rekening van de werkgever komt. Ziekte en vakantie komen bijvoorbeeld voor rekening en risico van de werkgever.

Ziekte

In het geval van ziekte door het coronavirus moet de werknemer dus doorbetaald worden op basis van de daarover gemaakte afspraken in de arbeidsovereenkomst of collectieve arbeidsovereenkomst (cao).

Quarantaine

In geval van werknemer die in quarantaine moet, is de situatie alweer iets ingewikkelder. In dat geval is immers nog geen sprake van ziekte. Dit zal van geval tot geval bekeken moeten worden, er is geen duidelijk lijn hierin. In het verleden heeft de rechter zich moeten buigen over zaken als noodtoestand, overstromingen of een oorlogssituatie. In deze gevallen is het risico soms wel maar ook soms niet bij de werkgever neergelegd. Er zal dus naar de specifieke omstandigheden van het geval gekeken moeten worden.

Het is echter goed denkbaar dat een verplichte quarantaine of reisverbod niet voor rekening van de werknemer moet komen. In dat geval moet de werknemer ook gedurende die periode volledig doorbetaald worden. Ook als werknemers verplicht worden om naar huis te gaan, moet het loon volledig worden doorbetaald.

Een werknemer die tegen adviezen van de overheid of de werkgever ingaat en hierdoor in quarantaine moet heeft mijns inziens minder kans op het behouden van salaris. Dit is natuurlijk anders wanneer er uiteindelijk sprake is van ziekte.

Wat mag ik van mijn werknemers verwachten?2020-03-23T16:52:13+00:00

Werkgevers hebben het recht om werknemers instructies te geven. Een werkgever mag de werknemer verplichten om zich aan de door de overheid voorgeschreven voorzorgsmaatregelen te houden. Zo kan een werkgever de werknemer verplichten om thuis te werken. Van de werknemer mag verwacht worden dat hij de instructies van de werkgever opvolgt.

Werknemers zijn verplicht hun werkgever (proactief) te informeren wanneer zij besmet zijn of bijvoorbeeld in een risicogebied zijn geweest. Hierdoor kan de werkgever zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Als de klachten van de werknemer verergeren moet hij telefonisch contact opnemen met zijn huisarts.

Welke maatregelen moet ik als werkgever nemen?2020-03-31T18:18:31+00:00

Een werkgever heeft een zorgplicht en moet (mede) om die reden passende maatregelen nemen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Een belangrijke eerste stap hierin is het informeren van haar werknemers en dan met name omtrent de maatregelen die genomen worden. Het is als werkgever aan te raden om ten minste de richtlijnen van het RIVM te volgen.  

Een van de eerste en nog steeds belangrijkste adviezen is zorg voor een goed handhygiëne, hoesten in de elleboog en het gebruik maken van papierenzakdoekjes. Zorg dat dit bij alle medewerkers bekend is en voorzie hierbij ook in de juiste middelen.  

Daarnaast is het advies om – in ieder geval tot en met 28 april 2020 – zoveel als mogelijk thuis te werken. Waar mogelijk kun je dit als werkgever actief promoten en werknemers hierin begeleiden. Voor sommige beroepen is het niet mogelijk om thuis te werken. In dat geval geldt: laat werknemers slechts op het werk komen indien zij geen klachten hebben. Als werknemer wel op aanwezig zijn, wijs hen dan nadrukkelijk op de door de overheid voorgeschreven voorzorgsmaatregelen: 

 • Zorg dat u en anderen om u heen regelmatig de handen wassen met water en zeep en afdrogen met een papieren handdoek.
 • Zorg dat u en anderen om u heen hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes als u hoesten of niezen. En gooi ze direct weg.
 • Geen handen schudden.
 • Als u last heeft van milde gezondheidsklachten moet u thuisblijven. Milde gezondheidsklachten zijn:
  • Niezen
  • Keelpijn
  • Loopneus
  • Licht hoesten
  • Verhoging tot 38 graden
Over contracten
Hoe zit het met huurcontracten?2020-03-23T17:47:21+00:00

Huur van bedrijfsruimte, onderscheidende winkelruimte en overige bedrijfsruimte

Bij de huur van bedrijfsruimte is het allereerst van belang om vast te stellen of het gaat om de huur van winkelruimte (artikel 7:290 BW) of overige bedrijfsruimte (artikel 7:230a BW). Voor beide soorten bedrijfsruimten gelden andere wettelijke regels. Bij de huur van winkelruimte gaat het om een ‘gebouwde onroerende zaak die krachtens overeenkomst van huur bestemd is voor de uitoefening van een kleinhandelsbedrijf, horeca, afhaal- of besteldienst, hotelbedrijf, kampeerbedrijf of van een ambachtsbedrijf’. Dit houdt kortweg in dat het moet gaan om een verhuurde ruimte, die voor publiek toegankelijk is en een verkooppunt heeft. Deze winkelruimten zijn plaats- of buurtgebonden en de huurder van een dergelijke bedrijfsruimte geniet in flinke mate van dwingendrechtelijke huurbescherming. Echter wordt in de Algemene Bepalingen behorende bij de (ondertussen in Nederland standaard geworden) ROZ-overeenkomsten veelal gebruik gemaakt van de mogelijkheid om semi-dwingend recht uit te sluiten. Hieronder valt bijvoorbeeld de uitsluiting van aansprakelijkheid voor schade aan de kant van de verhuurder als gevolg van een gebrek.

Onderscheidend van de winkelruimte, de overige bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, ziet op ‘een gebouwde onroerende zaak of gedeelte daarvan die noch woonruimte, noch bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW is’. Hierbij gaat het voornamelijk om pakhuizen, werkplaatsen, bioscopen, clubhuizen, fabrieken, kantoorruimten of garageboxen. De huurder heeft in deze gevallen betrekkelijk weinig huurbescherming en partijen zijn veelal vrij om af te spreken wat ze willen. Uitsluiting van schadevergoeding en/of huurprijsvermindering wegens een gebrek zal in deze gevallen doorgaans eerder regel dan uitzondering zijn.

En dan nu de crux van het verhaal. De invloed van het coronavirus is ondertussen goed merkbaar in de Nederlandse binnenstad en de economische impact is nauwelijks te overzien. Een huurder van een winkelruimte kan derhalve een aanzienlijke daling van zijn omzet verwachten door het teruglopen van het aantal winkelende mensen. Het aanvragen van huurkorting of schadevergoeding zou dan wellicht een logische stap kunnen zijn. Het op korte termijn verlagen van de huurprijs is echter niet wettelijk geregeld.

Wettelijk gezien is het slechts mogelijk om huurprijsvermindering te krijgen als er sprake is van een gebrek in de zin van de artikelen 7:204 en 7:207 BW. Een gebrek laat zich omschrijven als een ‘staat of eigenschap van de zaak of een andere niet aan de huurder toe te rekenen omstandigheid, waardoor de zaak aan de huurder niet het genot kan verschaffen dat een huurder bij het aangaan van de overeenkomst mag verwachten’. De afweging voor het toerekenen van het gebrek aan de huurder of verhuurder wordt beheerst door artikel 6:75 BW.

Omzetdaling ten gevolge van het coronavirus is echter naar alle waarschijnlijkheid niet te kwalificeren als een gebrek aan het gehuurde welke voor rekening en risico komt van de verhuurder. Bovendien wordt de werking van artikel 7:207 BW vaak uitgesloten (of beperkt tot slechts een ernstige tekortkoming aan de kant van de verhuurder) in het standaard ROZ-model. Hoewel de economische malaise van het coronavirus als ernstig kan worden beschouwd, zijn tegenvallende bezoekersaantallen geen gebrek dat voor het risico van de verhuurder komt. Een economische crisis valt in de risicosfeer van de huurder, welke hiermee helaas rekening moet houden bij het aangaan van een huurovereenkomst.

Is het dan helemaal afgelopen voor de huurder? Niet helemaal. De coronacrisis gaat verder dan alleen een omzetdaling. Onlangs hebben meerdere (grote) winkelketens ervoor gekozen om (al dan niet tijdelijk) de deuren te sluiten. Voor horeca gaat het om een door de overheid opgelegde maatregel. Overige winkels sluiten momenteel vooralsnog ‘vrijwillig’ de deuren, uit beweging van de huurder dan wel uit beweging van de verhuurder. Door het niet kunnen gebruiken van het gehuurde kán sprake zijn van een gebrek dat krachtens de verkeersopvatting niet voor rekening van de huurder komt. Naar alle waarschijnlijkheid is een verhuurder echter niet aansprakelijk voor het op last van de overheid sluiten van bijvoorbeeld een winkelcentrum. Een beslissing tot sluiting, niet uit overheidswege maar uit eigen beweging, door de verhuurder vanwege bijvoorbeeld een bevestigd geval van besmetting in de winkelruimte zou onder omstandigheden eventueel wel toerekenbaar kunnen zijn aan de verhuurder.

Het blijft raadzaam om in ieder geval rekening te houden met het goed (ver)huurderschap. Beide partijen, de huurder en de verhuurder, dienen zich jegens elkander in overeenstemming met de eisen van redelijkheid en billijkheid te gedragen. Van een goed huurder kan in deze omstandigheid derhalve worden verwacht dat deze preventieve maatregelen neemt ter bestrijding van het coronavirus. En andersom mag van een goed verhuurder worden verwacht dat deze zich eveneens inspant om de voorgeschreven maatregelen ten uitvoer te brengen, dan wel te controleren.

Kan ik mijn onderneming contractueel indekken tegen de gevolgen van corona?2020-03-23T17:44:41+00:00

Het is mogelijk om contracten dusdanig in te richten dat de schade als gevolg van het coronavirus te voorkomen is. Dit kan bijvoorbeeld door een overmachtsclausule op te nemen waarin expliciet staat vermeld dat een epidemie of pandemie reden is voor een beroep op overmacht. Het is belangrijk hier ook de juiste gevolgen aan te koppelen. Wat zijn de verplichtingen van partijen op het moment dat er sprake is van een overmachtsituatie en wat mogen zij over en weer van elkaar verwachten.

Voor veel contracten zal dit echter te laat komen. Dit betekent echter niet dat het een kwestie is van stilzitten en afwachten. Het is verstandig om een inschatting van de huidige situatie te maken, neem de lopende contracten onder de loep en schat de gevolgen van het coronavirus is.

Er is een evenement afgelast, wie gaat dat betalen?2020-03-30T10:14:30+00:00

Sinds de aankondiging dat alle bijeenkomsten met meer dan 100 personen zijn afgelast én verboden (in ieder geval tot 1 juni 2020) worden links en rechts evenementen afgelast of tot een nader te bepalen datum uitgesteld. De afweging om een evenement wel of niet door te laten gaan is moeilijk. Knopen moeten worden doorgehakt, ook voor evenementen na de eerder genoemde datum. Niet geheel onbelangrijk: wie draait er dan op voor de kosten?

Evenementenverzekeringen zitten complex in elkaar. Een afgelasting op grond van een epidemie of pandemie valt niet altijd onder de verzekeringspolis. En als het wel gedekt wordt, dan moet eerst zijn voldaan aan bepaalde voorwaarden. Een punt van overweging betreft de omstandigheid dat er momenteel geen overheidsbesluit ligt voor de evenementen na de hierboven genoemde datum, al ligt het in de lijn der verwachtingen dat de maatregelen zoals ze nu van toepassing zijn zullen worden verlengd. Wanneer een organisatie op dit moment beslist om een evenement dat plaats zal vinden ná de afgegeven termijn af te gelasten , dan loopt deze het risico dat dit niet wordt gedekt door de verzekeringspolis.

Een annulerings- of evenementenverzekering afsluiten voor een evenement dat nog moet plaatsvinden is ondertussen ook lastiger geworden. Verzekeraars nemen liever het zekere voor het onzekere en passen hun polissen aan op het coronavirus. Al met al is het nu nog afwachten geblazen en zaak om de informatie vanuit de overheid in de gaten te houden omtrent nieuwe maatregelen. In de tussentijd is het verstandig om de verzekeringspolis goed door te lezen.

Geeft het coronavirus reden om een contract te ontbinden?2020-03-26T15:57:47+00:00

In principe zijn partijen ook onder gewijzigde omstandigheden gehouden een overeenkomst uit te voeren zoals dit is afgesproken. Maar wanneer de omstandigheden dusdanig wijzigen dat de overeenkomst onder druk komt staan die in alle redelijkheid het voortbestaan van de overeenkomsten rechtvaardigen. Dit houdt in dat er gezien de omstandigheden niet langer verwacht mag worden dat de overeenkomst nog langer wordt uitgevoerd.

Het gaat hier om een onvoorziene omstandigheid, een situatie die bij het aangaan van de overeenkomst niet te voorzien was. Daarnaast moet er wel echt iets aan de hand zijn. Je moet als ondernemer kunnen aantonen dat je niet in alle redelijkheid aan het contract gehouden kunt worden. Bijvoorbeeld omdat uitvoer van de overeenkomst zal leiden tot grote schade of een faillissement. Rechters zijn echter terughoudend met het aannemen van een onvoorziene omstandigheid. Een van de redenen hiervoor is dat het accepteren hiervan hoogstwaarschijnlijk zal leiden tot schade bij de andere contractspartijen.

Een beroep op een onvoorziene omstandigheid is ook geschikt om een overeenkomst aan te passen. In dat geval zal de partij die niet aan de verplichtingen kan voldoen verzoeken om het contract inhoudelijk te wijzigen. Denk hierbij aan uitgestelde leveringsplicht of vermindering van de koopprijs.

Het is niet zonder meer vast te stellen dat het coronavirus een onvoorziene omstandigheid op zal leveren die de ontbinding van een overeenkomst rechtvaardigt. Dit zal per geval bekeken moeten worden. Ook kan de inhoud van het gesloten contract van invloed zijn bij een ontbinding wegens een onvoorziene omstandigheid.

Is het coronavirus reden voor een beroep op overmacht?2020-03-23T17:36:10+00:00

Wanneer je een verplichting uit een contract niet nakomt, kan de andere partij ervoor kiezen om nakoming af te dwingen, het contract te ontbinden of schadevergoeding te eisen. Zeker nu wil je als ondernemer voorkomen dat je wordt geconfronteerd met een schadeclaim.

Er zal schade vergoed moeten worden op het moment dat het niet nakomen van de verplichtingen is toe te rekenen aan een partij. Maar in hoeverre is het een partij toe te rekenen als deze niet kan leveren vanwege het coronavirus. In dat geval kan een beroep op overmacht uitkomst bieden. Overmacht is een situatie die redelijkerwijs niet voor rekening kan komen van de partij die niet aan het contract kan voldoen. Op het moment dat een van de partijen in overmacht verkeert is het dus niet toe te rekenen en kan die partij ook niet verplicht worden om de overeenkomst uit te voeren. Ook een beroep op schadevergoeding zal niet slagen.

Wanneer er sprake is van overmacht is echter niet altijd even duidelijk. Daarnaast is een beroep op overmacht is ook niet eenvoudig. Er zal gekeken moeten worden of nakoming van de overeenkomst onmogelijk is geworden. Ook is van belang dat het buiten de invloedssfeer ligt van de partij die een beroep doet en dat het onvoorzienbaar was op het moment van het sluiten van het contract. Of hier sprake van is zal per geval beoordeeld moeten worden. In het verleden – bijvoorbeeld bij de vogelgriep – zijn beroepen op overmacht succesvol gebleken.

Contractuele aanvulling of beperking
Het is ondernemers toegestaan om in de contracten de overmachtsituatie nader te beschreven. In veel algemene voorwaarden zie je dan ook passages terugkomen die nader invulling geven aan de manier waarop overmacht moet worden uitgelegd en wat de gevolgen voor partijen zijn. Zo kan het zijn dat er een limitatieve opsomming van omstandigheden is opgenomen die als overmacht gekwalificeerd moeten worden. Als een epidemie of pandemie niet is opgenomen in deze bepaling dan zal een beroep op overmacht lastiger zijn. Dit is echter afhankelijk van de manier waarop de overmachtsclausule is geformuleerd.

Of een beroep op overmacht succesvol zal zijn hangt dus van een aantal factoren af, waaronder de manier waarop partijen met elkaar een overeenkomst gesloten hebben.

Over privacy
Hoe zit het met verplichte testen en onderzoeken?2020-03-24T09:47:20+00:00

Als werkgever mag je niet medewerkers zelf gaan testen op het coronavirus. Want dan verwerk je gezondheidsgegevens en dat is bijna nooit toegestaan voor werkgevers. Om te controleren op het coronavirus kan een werkgever wel de arbodienst of bedrijfsarts inschakelen. De resultaten blijven dan wel bij de arts en worden niet opgeslagen bij de werkgever. Indien nodig kan de bedijfs- of arboarts dan de GGD inschakelen. De GGD voert dan een contactonderzoek uit en informeert de collega’s die met de medewerker in contact zijn geweest in de besmette fase. De werkgever kan hierbij op verzoek van de GGD ondersteunen (denk aan het verstrekken van informatie over wie er tegelijk op kantoor was of wie er in het team zitten).

Moet ik mijn werkgever inlichten als ik klachten heb?2020-03-24T09:43:42+00:00

Als medewerker moet je je natuurlijk ziekmelden bij je werkgever als je ziek bent én daarnaast ben je gehouden aan goed werknemerschap (artikel 7:611 BW). We hebben nu te maken met de coronacrisis, welke we met zijn allen proberen tegen te gaan. Je moet je werkgever dan ook wel inlichten over je klachten. Je werkgever mag niet informeren naar de aard en oorzaak van je klachten, maar je mag dit wel vrijwillig vertellen. De werkgever mag dit alleen niet in het personeelsdossier registereren omdat hij dan weer gezondheidsgegevens aan het verwerken is en dat is niet toegestaan.

Welke gegevens mag ik als werkgever verwerken in verband met het coronavirus?2020-03-24T09:37:22+00:00

Als werkgever mag je bijna nooit medische gegevens van medewerkers registreren en vastleggen. Je kunt dus niet medewerkers controleren op het coronavirus door hun temperatuur op te nemen. Het controleren op het coronavirus is een taak van de arbodienst of bedrijfsarts. Ook mag je als werkgever niet vragen naar de aard en oorzaak van de ziekte. Een medewerker mag dit wel uit zichzelf vertellen of dat hij in een risicogebied is geweest en is dit wellicht ook verplicht op grond van goed werknemerschap (artikel 7:611 BW) en de coronacrisis. Of je deze gegevens als werkgever mag registreren, daar is discussie over en is ook afhankelijk van de specifieke situatie. Je kunt de werknemer sowieso vragen hetgeen hij jou heeft verteld ook te vertellen aan de arbodienst of bedrijfsarts.

Zorg ervoor dat jouw HR afdeling goed weet wat ze wel en niet mogen vragen en registreren en maak een instructie voor teamleiders die de ziekmelding ook ontvangen.

Hoe zit het met thuiswerken en privacy?2020-03-24T09:25:01+00:00

Dat iedereen (waar mogelijk) moet thuiswerken waar mogelijk is een vaststaand feit. Maar hoe kun je als werkgever ervoor zorgen dat met thuiswerken de privacy blijvend wordt gewaarborgd? Hieronder volgen een aantal tips.

Werk in een beveiligende omgeving
Laat medewerkers alleen werken in een beveiligde thuiswerkomgeving. Is er geen beveiligende thuiswerkomgeving beschikbaar? Maak dan hele duidelijke afspraken over welke werkzaamheden thuis verricht mogen worden, bijvoorbeeld gebruik geen documenten met persoonsgegevens en sla, bij gebruik van een eigen computer de documenten mogen alleen op in een beveiligde map, staan zodat de rest van het gezin er niet bij kan.

En spreek met medewerkers af dat zij geen gebruik maken van gratis applicaties/ diensten om bijvoorbeeld documenten met elkaar te kunnen delen, de opslag van documenten of diensten om PDF om te zetten naar Word en vice versa. Want “gratis” betekent dat je betaalt met de gegevens die in de applicatie worden verwerkt. Daarnaast zijn kunnen deze applicaties mogelijk niet goed beveiligd zijn en houd je geen grip op waar gegevens verwerkt worden.

Ga zorgvuldig om met documenten
Zorg ervoor dat alle documenten digitaal beschikbaar zijn en medewerkers geen fysieke dossiers mee naar huis nemen. En mocht dit echt niet anders kunnen, maak ook hier dan ook aanvullende afspraken over:

o vanuit kantoor rechtstreeks naar huis met dossier en niet onderweg bijvoorbeeld nog even boodschappen doen,
o thuis het dossier op een veilige plek bewaren zodat niet het hele gezin het dossier kan lezen en
o het dossier niet thuis bij het oud papier gooien, maar op kantoor vernietigen.

Ga bewust om met (video) chatdiensten
Medewerkers willen met elkaar in contact blijven en met elkaar kunnen overleggen. Met een conference- call is de privacy natuurlijk het meest gewaarborgd. Daarnaast is er soms ook de mogelijkheid om beveiligd te beeldbellen of chatten. Wanneer je deze mogelijkheden niet hebt zijn er nog “gratis” alternatieven zoals Skype, Facetime, WhatsApp en Signal.

Vanuit privacy oogpunt gezien natuurlijk niet de meest ideale oplossing. Spreek daarom af dat als deze middelen worden gebruikt, geen persoonsgegevens worden gedeeld maar bijvoorbeeld alleen informatie over voortgang van een proces en dergelijke.

Vraag aandacht voor privacy
Met enige regelmaat worden er phishing mails verzonden door criminelen. Nu door het thuiswerken het mailverkeer ook toeneemt, is extra aandacht vereist om scherp te zijn op dergelijke mails. Wijs daarom medewerkers erop dat zij kritisch kijken naar mails die zij ontvangen en dat zij bij twijfel iemand van security raadplegen.

Een ander aandachtspunt bij het toenemende mailverkeer, is dat medewerkers goed controleren of ze de mail versturen naar het juiste adres en niet voorgaande correspondentie onnodig meesturen. Anders reizen de datalekmeldingen straks de pan uit. En tot slot, op kantoor moeten medewerkers hun beeldscherm vergrendelen, dus thuis ook!

Operationele vragen

Hoe kun je werken op afstand met gevoelige klantdata?2020-03-26T21:33:56+00:00

In deze tijd van thuiswerken is Nederland extra gevoelig voor cyberaanvallen van hackers. Nu vrijwel iedereen vanuit huis werkt, zijn er extra risico’s dat hackers gevoelige klantdata proberen te bemachtigen. Hierbij valt de denken aan financiële klantgegevens, wachtwoorden, gegevens over gezondheid, persoonsgegevens, etc.

Daarom is het van essentieel belang om de volgende zaken goed te regelen:

 • Werk met een token. Op deze manier kan alleen jij thuis inloggen op het netwerk en blijf je werken via het beveiligde netwerk van je opdrachtgever.
 • Zorg ervoor dat niet iedere werknemer in alle mappen kan. Beveilig de mappen en geef enkel de medewerkers die in die mappen moeten hiertoe toegang toe.
 • Alle bestanden moeten worden opgeslagen op de netwerkschijf, en niet op een eigen laptop.
 • Zorg voor een veilige data-overdacht. In principe kun je dit beter niet doen via e-mail, WeTransfer of een dergelijk platform. Gebruik een erkende en beveiligde manier zoals mSafe.
 • Blijf elkaar uitdagen met de vraag of er veilig wordt gewerkt. Het is heel makkelijk om na een aantal dagen thuis werken te denken: ‘het gaat wel prima’.

Het is een lastige tijd, waarin het risico op hacking groter is geworden. Wees hier samen met collega’s scherp op. Neem bovenstaande opsomming in acht en daag elkaar uit om het zo veilig mogelijk te houden.

Hoe zorg ik ervoor dat mijn belangrijkste processen ook op afstand duidelijk zijn?2020-03-26T21:38:53+00:00

Om processen inzichtelijk te maken kan je denken aan de volgende stappen

Stap 1: Een data-analyse bijvoorbeeld met Proces Mining

Door een analyse van data uit de relevante systemen en/of applicaties wordt een visueel, objectief, cijfermatig beeld gecreëerd van het proces. Dit vormt direct een helder inzicht in hoe het proces daadwerkelijk loopt en is daarmee het startpunt voor de interviews en het opgetekende proces.

Stap 2 Online Interviews

De betrokken medewerkers worden geïnterviewd over het betreffende proces.  Deze interviews fungeren als een toets moment; de eerder opgedane kennis uit de data-analyse wordt tijdens deze gesprekken geverifieerd en gevalideerd.

Stap 3 Deel de eerste versies van het opgetekende proces

Deel de eerste versie van het opgetekend proces met de representatieve groep medewerkers en identificeer gezamenlijk knelpunten. Omdat het proces gezamenlijk gedeeld wordt, ontstaat er meer begrip voor elkaars werkzaamheden, de impact van het eigen handelen op collega’s en  draagvlak voor uniform werken.

Stap 4 Definitieve vastlegging

De in kaart gebrachte processen worden volgens de standaarden van de organisatie vastgelegd en overgedragen aan de organisatie.

WAT IS HET RESULTAAT?

 • Heldere, eenduidige en vastgelegde processen in het gewenste format
 • Een gedeeld beeld van het proces
 • Een fundament om op te bouwen
 • Medewerkers die in staat zijn zelf processen te visualiseren
 • Aanknopingspunten voor het optimaliseren van het proces
Welke projecten kan ik wel en welke kan ik niet laten doorlopen?2020-03-26T14:10:42+00:00

Deze crisis vraagt om een kritische blik naar lopende projecten. We willen natuurlijk het werk door laten lopen en afronden terwijl we daarnaast iedereen zoveel mogelijk op een effectieve en efficiënte manier aan het werk houden, maar de realiteit zegt ons dat dit niet altijd haalbaar is.

Door het inmiddels vaste thuiswerken, het niet met elkaar op de vloer zijn maar de voor sommige projecten fysieke noodzaak van samenzijn zijn niet alle projecten meer goed, of met grootse moeite te realiseren. Het is goed om de vraag te stellen of het, ondanks wellicht met veel moeite nog wel haalbaar, wenselijk is om een project af te ronden op dit moment.

Dit is niet zomaar een beslissing die je neemt, dus zorg ervoor dat deze weloverwogen is. Een goed instrument is het gebruiken van een impact-effort matrix. Deze matrix helpt je te bepalen wat de verhouding is tussen de inspanning die geleverd moet worden om een bepaald resultaat (zoals het afronden van het project) is ten opzichte van de impact van het project.

Doe dit vooral niet alleen. Jij bent eindverantwoordelijk, maar in tijdens als deze is het zeer belangrijk je team hier hun stempel op te laten drukken. Zij voeren veel van de inhoud uit en weten dus goed wat wel en niet haalbaar is. Daarbij geef je het team hierbij een stuk verantwoordelijkheid wat goed is voor het teammoraal en eigen gevoel van in control zijn tijdens het werken op afstand.

Samen bepaal je welke projecten goed te doen zijn om af te ronden en welke projecten lastiger zijn. Lukt het jullie allemaal? Geweldig! Gaat een specifiek project wel erg veel moeite kosten, terwijl de impact daarvan marginaal is, denk er dan goed over na of je hier de focus op wilt blijven leggen in deze periode.

Hoe laat ik mijn project efficiënt en effectief doorlopen vanuit huis?2020-03-26T21:40:51+00:00

De Corona-crisis zorgt er voor dat jouw project op een behoorlijk andere manier moet worden aangevlogen. Iedereen werkt vanuit huis, er zijn dus geen fysieke meetings, geen korte momentjes om informeel bij te praten en geen sturing vanuit de vloer. Wel zijn er skype-meetings, lange dagen achter je beeldscherm en een onzekere wereld om je heen.

Om te zorgen dat het project dat jij leidt zo efficiënt en effectief mogelijk door kan lopen, zijn er een aantal zaken goed om in acht te nemen en op te volgen.

 • Zet het team zijn kracht. Jij bent de bewaker van de doelen, bepaalt de structuur en houdt het teammoraal in de gaten. Daarnaast kan je samen mét het team de inhoud hiervan bepalen. Door het team hierbij verantwoordelijkheid te geven, krijgen ze het gevoel ook echt een stuk in control te zijn van het project. Hiermee creëer je een stuk saamhorigheid, maar nog belangrijker: een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Dit zal resulteren in, ondanks de lange dagen thuis werken, deadlines en doelen die behaald zullen worden.
 • Stel doelstellingen en deadlines in samenspraak met het team bij. Meer dan ooit moet je realistisch zijn in wat je vraagt. In een onzekere tijd door het virus en door nieuwe impulsen voor medewerkers vanwege het thuiswerken, moet je goed kijken wat wel en vooral wat ook niet haalbaar is voor het team. Prioriteer taken samen met je team.
 • Maak een plan en hou je daaraan. Natuurlijk kunnen er nieuwe richtlijnen worden opgesteld vanuit de overheid waardoor je bepaalde zaken aan moet passen, maar duidelijk en een vaste structuur is op dit moment voor elke medewerker binnen het project zeer gewenst. Denk dus in dit geval niet alleen na over plan A, maar ook over plan B. Wat ga je bijvoorbeeld doen als een medewerker, of zelfs jij, wegvalt vanwege ziekte? Schrijf de scenario’s uit en bereid je medewerkers hierop voor. Realisme is hierbij cruciaal. Het is een onzekere tijd, stel je hierop in.
 • Let goed op je team. Wees zelf transparant en duidelijk in je communicatie, in wat er nu speelt, in wat ontwikkelingen zijn (zowel voor je project als voor de samenleving). Meer dan ooit wordt leiderschap van je verwacht. Kijk vooral ook verder dan de inhoud. Bel je medewerkers regelmatig op, ook degene naar wie je normaal geen omkijken hebt. Hou in de gaten wat er speelt, zowel zakelijk als privé. In tijdens als deze is het van groot belang om iedereen bij elkaar te houden.
Hoe houd ik mensen op afstand gemotiveerd?2020-03-26T09:44:21+00:00

Communiceer regelmatig

Geen enkel van je teamleden heeft op dit moment de mogelijkheid om deel te nemen aan de gebruikelijke koffiepraat of even bij elkaar langs te lopen om te checken waar iedereen mee bezig is. Dit maakt het nu des te belangrijker om met elkaar te blijven communiceren. Hierbij is de regel dat het vaak beter is om te veel te communiceren dan het contact te verliezen en geen duidelijk inzicht te hebben in elkaars werkzaamheden. Niks is zo frustrerend en demotiverend als dubbel werk doen.

Geef positieve feedback

Probeer een manier van communiceren te vinden waarmee je voorkomt dat teamleden alleen van hun managers horen wanneer er meer werk te doen is of wanneer er iets niet goed is gegaan. Dit gebrek aan positieve feedback zorgt namelijk voor een verminderde motivatie. Probeer bewust bezig te zijn met het geven van positieve feedback en lof aan je teamleden. Juist in deze tijd van thuiswerken is het belangrijk dat teamleden zich gezien en gewaardeerd voelen.

Vraag je teamleden waar ze behoefte aan hebben

Ieder teamlid is weer anders. De een heeft behoefte aan dagelijkse afstemming en korte lijntjes, de ander zal het fijner vinden om de hele dag door te kunnen werken zonder onderbrekingen. Bespreek met elkaar waar de behoeftes liggen, zowel individueel als op teamniveau en probeer hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. Op deze manier voelt iedereen zich gehoord en gesteund wat bijdraagt aan de motivatie!

Hoe houd ik verbinding met mijn teamleden?2020-03-26T21:41:31+00:00

 1. Zoek elkaar dagelijks op.
“Videobel je collega’s en vraag hoe het met ze gaat’ zegt Stacy Torres, socioloog aan de University of California, San Francisco. Onderzoek laat namelijk zien dat, na fysiek contact, videobellen het meest bijdraagt aan een gevoel van verbinding in vergelijking met op tekst gebaseerde communicatie zoals e-mail, chatten en appen.
 
 2. Check of iemand hulp nodig heeft.
  Neem contact op met je collega’s en vraag of je ze ergens mee kunnen helpen?
  Dr. Murthy (voormalig chirurg-generaal van de Verenigde Staten) zegt in zijn boek ‘Together: The Healing Power of Human Connection in a Sometimes Lonely World’: “Iemand helpen kan een ongelooflijk krachtige ervaring zijn die niet alleen een verbinding tussen mensen vormt, maar ook voor onszelf bevestigt dat we waarde toevoegen.
 
 3. Bespreek met elkaar de gevolgen van de huidige maatregelen, zowel privé als zakelijk.
Denk hierbij aan vakantieplannen die je hebt moeten opgeven, project kansen die on hold gezet zijn of het grote verjaardagsfeest dat je hebt moeten verzetten. “Dit is een moeilijke tijd voor velen van ons, omdat we als mens graag controle hebben over onze omgeving”, zegt gezondheidspsycholoog Amy Sullivan. Door sociaal te blijven in tijden van onzekerheid kunnen we enige controle over ons leven behouden. Praat met je collega’s over dit soort dingen. Dit helpt om deze gevoelens te verwerken en de stress verlichten.

Hoe kan ik mijn team (of het team elkaar) op afstand effectief informeren?2020-03-26T09:12:59+00:00

Zorg voor optimale transparantie, met jezelf als het ultieme voorbeeld. Dus kom met een dagelijkse update van het werk, van de corona-crisis of van wat dan ook dat je met je team afspreekt. Spreek in de weekstart af wat, via welk medium en hoe vaak je met je team informatie wilt delen. Zorg hierin voor een vaste wekelijke structuur, zodat iedereen van elkaar op de hoogte blijft en iedereen op afstand weet waar hij of zij aan toe is.

Het belangrijkste in deze tijd van social distancing is dat er open, duidelijk en volledig wordt gecommuniceerd.

Hoe begeleid ik een online weekstart?2020-03-26T09:09:15+00:00

Het begeleiden van een online weekstart, vraagt natuurlijk een ietwat andere aanpak dan een fysieke. Geef aan het begin van de weekstart duidelijk aan wat de afspraken zijn tijdens de weekstart. Hierbij trap je af met de behaalde resultaten van de vorige week en de doelen van deze week. Vervolgens krijgt elke medewerker (afhankelijk van de grootte van het team) maximaal 5 minuten spreektijd, waar deze kan aangeven wat hij of zij vorige week heeft gedaan, deze week wil gaan doen, of hierbij nog blokkades zijn en een eventuele hulpvraag aan collega’s kan stellen. Hierbij zorg jij ervoor dat het kort en bondig blijft en collega’s niet gaan uitweiden of dat er een discussie ontstaat. Aan het eind van de weekstart is er nog ruimte voor vragen aan elkaar. Je wilt het overzichtelijk houden, noteer wie er een vraag heeft en geef zo iedereen de ruimte om die na elkaar te stellen. Ten slotte is de evaluatie hier belangrijker dan ooit. Het is voor iedereen nieuw, dus ga na wat mensen wel en niet fijn vinden!

Hoe monitoren we onze KPI’s, betrekken we het team en houden we ze ook betrokken?2020-03-26T21:43:48+00:00

Met vrijwel alle medewerkers die op afstand werken, is het een grote uitdaging om het team betrokken te houden zodat we met z’n allen, ondanks de crisis, toch zo productief mogelijk kunnen blijven.

Een aantal handvatten wordt hieronder gegeven:

 • Zorg dat elke medewerker een werkplek thuis inricht waar deze zich zo goed mogelijk kan afsluiten van de omgeving en kan concentreren op het werk.
 • Monitor dat iedereen binnen het team op de hoogte is van elkaars situatie. Heeft iemand kinderen? Een partner in een vitaal beroep? Er wordt rekening gehouden met elkaar.
 • Help met het stellen van prioriteiten. Plan die telefonische bila in met je medewerker, kijk samen naar de taken en prioriteiten. Hierbij kan je meteen obstakels ophalen die de medewerker ervaart.
 • Laat zien dat je bereikbaar bent voor medewerkers. Ze kunnen dan wel niet je kantoor even binnenlopen, maar voor vragen, opmerkingen of wat voor andere zaken dan ook kunnen ze bij jou terecht.
 • Plan met regelmaat een virtuele teammeeting. Het hoeft niet op te houden bij een weekstart. Je medewerkers zitten de hele dag thuis. Ze kunnen best behoefte hebben om aan het begin of aan het eind van elke dag te laten weten wat ze hebben gedaan, waar ze tegenaan liepen of simpelweg hoe ze zich voelen.

Financiële vragen

Hebben we sturing en beheer op in- en uitgaande geldstromen?2020-03-26T10:55:37+00:00

Volledige, juiste en tijdige informatievoorziening is cruciaal! Zorg voor dagelijkse updates en scherp het financiële beleid in je organisatie waar nodig aan. Scenario’s helpen om beter grip te krijgen op toekomstige geldstroombewegingen.

Hoe kan ik meer halen uit betere sturing op werkkapitaal?2020-03-26T11:21:10+00:00

Bespreek betaaltermijnen met klanten en leveranciers. Leg meer nadruk op de doorloopsnelheid van voorraden en je voorraadstanden om meer cash vrij te maken. Wees kritisch op de verhouding tussen je cashpositie en kortlopende schulden: dit is het moment om verder te optimaliseren!

Wat vraagt goed debiteurenbeheer in deze tijd?2020-03-26T10:47:47+00:00

Besteed voldoende aandacht aan je klant: leer deze kennen. Zorg voor heldere interne procedures die netjes worden opgevolgd. Het is een bijzondere tijd: toon begrip, maar leg ook goed vast.

Hoe verbeter ik in deze tijd de huidige en toekomstige liquiditeitspositie?2020-03-26T10:47:10+00:00

Krijg een goed beeld van de ontwikkeling van je kernactiviteiten en werkkapitaal. Wees creatief in het vinden van verbeterpotentieel. Doe dat niet alleen, maar haak relevante externe partijen hierbij aan!

Heb ik een goed inzicht in de huidige liquiditeitspositie en -forecast?2020-03-26T10:53:14+00:00

Volg de bewegingen van je klanten, leveranciers en human capital goed. Krijg grip op je dagelijkse liquiditeitspositie, maar werk ook scenario’s uit voor de langere termijn. Stem goed af met je stakeholders!