Alle provincies nemen maatregelen in verband met het coronavirus, alleen al door het aflasten van bijeenkomsten en het aanpassen van de openingstijden van de dienstverlening. Dit betekent echter niet dat er daarna stil gezeten wordt. Ook vanuit diverse provincies volgen er maatregelen om ondernemers, organisaties en andere partijen die zijn getroffen door (de maatregelen als gevolg van) het coronavirus te ondersteunen. Hieronder staan per provincie de aangekonigde maatregelen.

Nieuwe maatregelen zullen op de website van de betreffende provincies worden aangekonigd.

De provincie Drenthe is zich op dit moment aan het beraden op een aanvulling op de maatregelen van de overheid. Hier moet gedacht worden aan het sneller betalen van facturen en anderzijds het afwachten met versturen vanuit de provincie.

De regeling(en) zijn te vinden op ikbendrentsondernemer.nl.

In de provincie Flevoland worden de gevolgen nauwlettend in de gaten gehouden, hierin werken zij samen met de ontwikkelingsmaatschappij Horizon Flevoland. Zij verwachten dat de maatregelen van de Rijksoverheid op dit moment voldoende moet zijn.

Voor ondernemers die hulp nodig hebben staat het Zelfstandigenloket Flevoland paraat.

In Friesland zijn nog geen specifieke aanvullende maatregelen aangekondigd. Wel hebben zij op de website van de provincie een overzicht van diverse ondernemers-initiatieven onder de aandacht gebracht om het leed enigszins te verzachten.

De provincie Gelderland werkt aan een pakket maatregelen om de samenleving te ondersteunen. Dit zal een aanvulling zijn op de reeds aangekondigde maatregelen van de overheid. Op dit moment is er nog geen concrete invulling van dit pakket.

In Groningen zijn vooralsnog geen extra maatregelen aangekonigd. De provincie verwijst en houdt vast aan de maatregelen zoals deze de Rijksoverheid zijn vastgesteld.

De provincie Limburg heeft een pakket maatregelen aangekondigd als aanvulling op het pakket van de rijksoverheid. Dit zijn maatregelen in de trant van versnelde betalingen van facturen en het eerder beschikbaar stellen van subsidies. Daarnaast zal er een gedegen analyse van de impact van Corona op economie en financiën uitgevoerd worden. Daarnaast is de provincie voornemens om zorgpersoneel ter beschikking te stellen.

De provincie Noord-Brabant was als eerst in alle hevigheid getroffen door het coronavirus. Naast aangepaste dienstverlening en een impact monitor hebben ze ook economische maatregelen genomen bij de provincie.

Er is een budget van vijf miljoen euro beschikbaar gemaakt om bedrijven en inwoners van Noord-Branbant te ondersteunen. De helft zal gebruikt worden om de informatievoorziening aan ondernemers en werknemer te verbeteren. Een van de manieren waarop zij dit doen is het inzetten van bestaande servicepunten. Deze servicepunten kunnen ondertsuening bieden bij urgente situaties.

De andere helft van het budget zal gericht zijn op de ontwikkling van mensen die wellicht hun baan verliezen. Noord-Brabant zal het bestaande onderwijsaanbod beter vindbaar maken zodat werknemer toegang hebben tot om- of bijscholing en bestaande scholieren zo min mogelijk vertraging oplopen.

Vanuit de provincie Noord-Holland zijn naast het pakket maatregelen dat door de Rijksoverheid is vastgesteld een aantal aanvullende maatregelen genomen. Hieronder een overzicht van de maatregelen die direct uitvoerbaar zijn:

Afspraak is afspraak

De provincie respecteert afspraken met leveranciers, ongeacht de veranderde omstandigheden. Facturen worden zo snel mogelijk betaald

Online spreekuur

Er komt een online spreekuur voor ondernemers uit het netwerk van de provinciale MKB-instrumenten. Ondernemers krijgen antwoord op hun vragen over ondersteuningsmaatregelen en de provincie brengt in kaart waar welke problemen spelen

Tijdelijke crisistafel

De financieringstafel Noord-Holland Noord wordt tijdelijk ‘crisistafel’. Zo krijgen provincie, financiers en andere netwerkpartners snel zicht op ondernemers in de problemen en kunnen die gericht helpen

Soepele omgang bestaande financieringen

Het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH) en het Innovatiefonds Noord-Holland (INH) gaan soepel om met voorwaarden van bestaande financieringen

Advies over steun en werkkapitaal

De provincie gebruikt het Programma Investeringsgereed Innovatief MKB Noord-Holland (PIM) om getroffen ondernemers te adviseren over steunmaatregelen en werkkapitaal. De verplichte eigen bijdrage voor het maatwerktraject wordt voor twee maanden geschrapt

Coulance voor evenementen

Door de provincie gesponsorde of gesubsidieerde evenementen, waar al kosten voor gemaakt zijn, kunnen rekenen op coulance. Er wordt bekijken of uitgestelde provinciale bijeenkomsten een beperkte voorschotbetaling kunnen krijgen.

Doorgang bouw en aanbestedingen

Alle bouwwerkzaamheden en aanbestedingen gaan door zolang dit binnen de landelijke maatregelen kan. Passende oplossingen vinden met de samenwerkingspartners hebben voorrang boven het scherp stellen van aansprakelijkheden.

Op de website van de provincie is een duidelijk overzicht van partijen die ondersteuning kunnen bieden. Zowel op nationaal niveau als op regionaal niveau. De provincie Overijssel neemt daarnaast aanvullende maatregelen. De details zijn als volgt:

Sneller betalen, minder snel innen

Overijssel betaalt tien kalenderdagen na ontvangst van de factuur. De provincie streeft er naar de betaling nu binnen een week te doen. Daarnaast wordt uiterst coulant omgesprongen met partijen die betalingsverplichtingen hebben aan de provincie, of een van haar aangesloten partijen.

Provinciale uitvoeringsorganisaties zoals Oost NL en de Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) zullen inningen stop zetten als een bedrijf aangeeft in betalingsproblemen te komen.

Subsidies en sponsorbijdragen

Verleende subsidies en sponsorbijdragen blijven in tact. Ondanks dat afgesproken prestaties van activiteiten en evenementen niet (volledig) worden gehaald, zal Overijssel de toegezegde (financiële) bijdrage leveren.

Loketten voor ondernemers

De provincie Overijssel heeft geïnvesteerd in een stevige structuur van loketten voor ondernemers en professionele uitvoeringsorganisaties op economisch gebied. Novel-T, Kennispoort, Cleantech Regio Development zijn al druk bezig om ondernemers, instellingen en organisaties met raad en daad bij te staan. De provincie bekijkt hoe zij de uitvoering van de crisismaatregelen via de bestaande structuren verder kan ondersteunen.

In Utrecht wordt aansluiting gezocht bij de regelingen vanuit de Rijksoverheid. Van eventuele aanvullende maatregelen lijkt vooralsnog geen sprake te zijn.

Provincie Zeeland werkt samen met diverse partijen om ondernemers te begeleiden bij de problematiek rondom het coronavirus. Een van deze partijen is Impuls Zeeland. Ondernemers die behoefte hebben aan een financiering kunnen een voucher aanvragen om de kosten van een adviseur vergoed te krijgen. Deze regeling bestond reeds voor innovatieve bedrijven maar staat de komende drie maanden open voor alle ondernemers.

Ook wordt er specifiek gekeken naar schade die ondernemers lijden en hoe hierin ondersteund kan worden. Een van de voorbeelden die genoemd wordt is het bieden van uitstel van betaling voor een aantal maanden. Voor eventuele vragen er een Zeeuws loket opengesteld.

In Zuid-Holland is de provincie druk doende mat het opstellen van een pakket maatregelen. Hoe dit er exact uit gaat zien is nog niet duidelijk. Zo hebben zij wel aangegeven personeel ter beschikking te willen stellen aan voor de uitvoer van de ondernemers– en subsidieloketten 

Meer hulp nodig?

Onze professionals staan klaar om te helpen

Juridisch contact
Financieel contact
Operationeel contact