Overheidsmaatregelen om te voorkomen dat organisaties omvallen.

Het coronavirus zal een grote impact hebben op de continuïteit van organisaties. De kosten lopen door terwijl in een aantal sectoren het werk stil komt te vallen. Om te voorkomen dat bedrijven ten onder gaan als gevolg van het coronavirus heeft de overheid een aantal maatregelen genomen. Deze maatregelen zijn hoofdzakelijk financieel van aard. Hieronder worden de maatregelen kort toegelicht.

Met ingang van 27 maart 2020 heeft de overheid een noodloket geopend voor ondernemers in die sectoren die direct getroffen worden door de maatregelen van de overheid in de coronacrisis. Dit regelt de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Covid-19 (TOGS). Het is ondernemers die werkzaamheden verrichten waarbij persoonlijk contact vereisen – zoals kappers – niet langer mogelijk werk te verrichten. Ook de horecasector is hard getroffen nu zij de deuren hebben moeten sluiten. Deze ondernemers kunnen een eenmalige tegemoetkoming ontvangen.  

Meer specifiek is de TOGS-regeling voor de volgende sectoren: 

 • eet– en drinkgelegenheden: o.a. restaurants, cafetaria, eventcatering, cafés; 
 • haar– en schoonheidsverzorging: o.a. kappers, pedicures, visagisten; 
 • evenementenlocaties en organisatoren; 
 • sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen;  
 • bepaalde private culturele instellingen, zoals musea, circussen, theaters, schouwburgen, bioscopen en instellingen voor cultureel onderwijs;  
 • rijschoolhouders; 
 • de reisbranche, zoals reisbemiddelingsbureaus en reisorganisatoren; 
 • Casino’s 

 Op 28 maart 2020 is er een uitbreiding op bovenstaande sectoren bekend gemaakt. Zo zijn er extra groepen ondernemer in de non-food sector die ook per 30 maart 2020 gebruik kunnen maken van de regeling. Op deze website kun je controleren of een onderneming in aanmerking komt voor de regeling.

De tegemoetkoming uit het Noodloket is een gift van € 4.000,- per ondernemingGrote bedrijven, die niet aan de MKB definitie voldoen, komen niet voor deze tegemoetkoming in aanmerking. Om in aanmerking te komen moeten ondernemers aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 • De hoofdactiviteit van de onderneming, zoals die in het Handelsregister van KVK is opgenomen, moet overeenkomen met één van de hoofdactiviteiten die zijn opgenomen in de beleidsregel (zie de lijst hierboven ter indicatie); 
 • De onderneming mag geen fysieke vestiging hebben op een woonadres. Hiervan uitgezonderd zijn kroeg en restauranteigenaren die een horecagelegenheid huren, pachten of in eigendom hebben;   
 • Naar verwachting moet de onderneming in de periode van 16 maart 2020 (dag na aankondiging van eerste noodmaatregel) tot en met 15 juni 2020 een omzetverlies van tenminste € 4.000,- zal lijden.  
 • De onderneming heeft minstens € 4.000,- aan vaste lasten in de periode van 16 maart 2020 (dag na aankondiging van eerste noodmaatregel) tot en met 15 juni 2020. 
 • Er mogen maximaal 250 medewerkers in dienst zijn. 
 • De onderneming moet zijn opgericht en ingeschreven bij KVK voor 15 maart 2020. 
 • De onderneming is geen overheidsbedrijf. 
 • De onderneming is niet failliet of heeft een verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij de rechtbank. 

 De aanvraag kan alleen online en in mogelijk tot drie maanden na bekendmaking (26 juni 2020, 17:00 uur). Een aanvraag kan hier gedaan worden.

Er zijn ongeveer 1,2 miljoen zelfstandig ondernemers zonder personeel in Nederland. Dit is een grote maar ook een relatief kwetsbare groep. Ook voor deze groep heeft een overheid een maatregel genomen om het gebrek aan inkomsten op te vangen. 

Het gaat hier om een tijdelijke, versoepelde regeling voor een periode van maximaal drie maanden. Op het moment dat een onderneming in financiële problemen komt, kan er een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd. Deze regeling is gebaseerd op het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (Bbz). Voor het Bbz geldt normaliter een toets op levensvatbaarheid, dit is echter niet van toepassing op deze regeling, de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo): 

 • Onder de tijdelijke regeling wordt er binnen 4 weken voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt; 
 • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie maximaal € 1.500 per maand (netto); 
 • Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157. 
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt ‘om niet’ verstrekt, dus zonder aanvullende voorwaarden; de ondernemer weet dus zeker dat deze niet later terugbetaald hoeft te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets; 
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen; 
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal zal een lager rentepercentage dan thans in het Bbz geldt worden gehanteerd. 

Om in aanmerking te komen voor de regeling dient aan de volgende voorwaarden voldaan te worden: 

 • zelfstandig ondernemers vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd; 
 • de ondernemer moet woonachtig zijn en rechtmatig verblijven in Nederland; 
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld; 
 • het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend; 
 • voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel; 
 • is vóór 17 maart 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep; 
 • woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd. 

De regeling heeft een terugwerkende kracht tot 1 maart 2020, ondernemers die vanaf die datum financiële problemen hebben kunnen via de gemeente een aanvraag doen. De regeling zal vooralsnog gelden tot 1 juni 2020. Zelfstandig ondernemers die pas later de financiele consequenties ervaren, kunnen dan een aanvraag doen. 

De overheid roept op te wachten met de aanvraag totdat er geen andere oplossing meer is. Zo kan misbruik voorkomen worden maar is er ook sprake van een betere spreiding van aanvragen. 

Om na te gaan of u recht heeft op een de inkomensaanvulling kan het zijn dat de uitvoerende gemeenten om informatie vraagt. Denk hierbij aan identiteitsbewijs, inschrijving KvK en informatie over uw onderneming. Meer informatie is te vinden op: krijgiktozo.nl. Uiteraard zullen gemeenten proberen dit zoveel als mogelijk digitaal te doen. 

Een van de grootste kostenposten van ondernemers zijn de loonkosten. Deze structurele kosten lopen ook door wanneer er geen nieuwe opdrachten of orders binnenkomen. Om ondernemers met personeel te ondersteunen heeft de overheid een maatregel in het leven geroepen: de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Deze regeling vervangt de eerste regeling omtrent de werktijdverkorting.

De voornaamste insteek van deze regeling is –zoals de naam ook al doet vermoeden– het behouden van arbeidskrachten en het voorkomen van ontslagen. Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten via de NOW moet er sprake zijn van een (verwacht) omzetverlies van ten minste 20%, bezien vanaf 1 maart 2020. Hierbij is overigens een directe link met de uitbraak van het coronavirus niet essentieel. Daarnaast gelden nog enkele voorwaarden:

 • Als een ondernemer de NOW aanvraagt mag er géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aangevraagd worden voor werknemers in de periode waarin een tegemoetkoming ontvangen wordt. Het loon aan de betrokkenen werknemers wordt in die periode voor 100% doorbetaald;
 • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig kan worden verlengd met nog eens 3 maanden (er kunnen extra voorwaarden gelden voor verlenging);
 • Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring verplicht.

Op het moment dat de werkgever aan deze voorwaarden voldoet kan er aanspraak gemaakt worden op maximaal 90% van de loonsom. Dit is het geval als er sprake is van een daling van 100% van de omzet. Is de omzetdaling minder sterk, dan zal er naar rato een lagere tegemoetkoming zijn (stel dat de omzet voor 50% daalt, dan is de tegemoetkoming 45% van de loonsom).

De aanvraag wordt ingediend bij het UWV.Vanaf wanneer dit exact mogelijk zal zijn is nog niet duidelijk. Op basis van de aanvraagt ontvangt de ondernemer een voorschot van 80% van de te verwachte tegemoetkoming. Mocht later blijken dat de omzetdaling in werkelijkheid anders is verlopen dan verwacht, dan zal hier een correctie op plaatsvinden.

Werkgevers kunnen op dit moment een aanvraag doen bij het UWV via deze website. Zie voor meer informatie ook dit bericht.

Het is niet voor alle ondernemingen eenvoudig om een lening bij een bank te verkrijgen. Om deze bedrijven (MKB en middelgrote ondernemingen) te ondersteunen heeft de overheid sinds 2009 de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering. Via deze regeling kan een bank voor 50% van de lening of garantie een garantie van de overheid krijgen. Dit verkleint het risico van de bank om een lening te verstrekken. Hierdoor kan het voor ondernemingen eenvoudiger zijn om een lening te verkrijgen.

De regeling is gericht op MKB en (middel)grote Nederlandse ondernemingen die de volgende kenmerken hebben:

 • substantiële activiteiten in Nederland
 • in de kern gezond
 • bevredigende rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven
 • alleen Fresh Money
 • geen bovenmatige kapitaalonttrekking in de laatste 12 maanden
 • GO alleen voor financiering eigen bedrijfsactiviteiten

Door middel van deze regeling kan een onderneming tussen de € 1,5 en maximaal € 50 miljoen lenen. De financiering zelf moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Bankleningen, wel of niet achtergesteld, met een maximale looptijd van 8 jaar; de bank is leidend bij het vastleggen van zekerheden.
 • Zowel leningen met een vaste rente als leningen met een variabele rente gebaseerd op Euribor-tarieven komen voor de GO-regeling in aanmerking.
 • Bankgarantiefaciliteit voor het stellen van bankgaranties met een minimale looptijd van 6 maanden en tenminste € 250.000. De maximale looptijd van de gestelde garanties is 8 jaar na het afsluiten van de bankgarantiefaciliteit waar de bankgarantie onder valt.
 • Per onderneming is de ondergrens € 1,5 miljoen voor zowel bankleningen als de bankgarantiefaciliteit onder de GO-financiering.
 • Per onderneming is het totaal aan bankleningen en bankgaranties die onder de GO-financiering kan worden gegeven, € 50 miljoen (garantie Staat maximaal € 25 miljoen).

Nu de gevolgen van het coronavirus ook merkbaar zijn voor de grotere ondernemingen heeft de overheid het plafondbedrag van de mogelijke lening tijdelijk opgehoogd van € 50 naar € 150 miljoen. Deelname aan deze regeling verloopt via de bank die het krediet verstrekt.

Let wel, de volgende sectoren kunnen geen gebruik maken van deze regeling:

 • landbouw, visserij en aquacultuur met uitzondering van toelevering en dienstverlening
 • onroerend goed met uitzondering van bemiddeling en projectfinanciering
 • de financiële sector met uitzondering van bemiddeling
 • de gezondheidszorg voor zover de onderneming een zorgaanbieder is die diensten verleent zoals omschreven in de Zorgverzekeringswet en de AWBZ.

Een van de voorlopige maatregelen die is aangekondigd is het stopzetten van de toeristenbelasting. Hierover is het kabinet op dit moment in overleg met de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten. Nadere uitwerking van de regeling zal op korte termijn beschikbaar komen.

Voor ondernemers (inclusief zzp’ers) die als gevolg van het coronavirus in betalingsproblemen komen biedt de Belastingdienst bijzonder uitstel van betaling van alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen. Een eerste verzoek om uitstel van betaling kan per brief gedaan worden.

In beginsel is geen aanvullende informatie vereist. Het uitstel zal dan automatisch voor drie maanden verleend worden. Eventuele invorderingsmaatregelen zullen dan per direct worden stopgezet. Een verzoek om uitstel voor langer dan drie maanden zal wel aanvullende informatie zoals een verklaring van een derde deskundige moeten bevatten. Hieruit moet blijken dat sprake is van acute betalingsproblemen van tijdelijke aard alsmede een voorstel voor wanneer de problemen zijn opgelost en een motivatie dat de onderneming vooralsnog wel levensvatbaar is.

Om ondernemers verder tegemoet te komen zal de Belastingdienst terughoudend zijn met het opleggen van een boete wegens te laat of niet betalen en deze zelfs in sommige gevallen terugdraaien.

Om de liquiditeit van ondernemers te beschermen zal de invorderingsrente voor alle belastingen vanaf maandag 23 maart 2020 tijdelijk worden verlaagd naar 0,01% (in plaats van 4%). Invorderingsrente dient betaald te worden op het moment dat een ondernemer een aanslag niet op tijd betaalt en de betaaltermijn is verstreken. Samen met de versoepeling van uitstel van betaling (zie bovenstaand) moet dit bedrijven meer financiële lucht geven.

Ook de belastingrente zal worden verlaagd, van 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor de overige belastingen naar 0,01%. Deze rente dient normaal gesproken betaald te worden als de Belastingdienst een aanslag niet of niet tijdig kan vaststellen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een onderneming niet op tijd aangifte doet. Deze verlaging zal ingaan per 1 juni 2020,behalve voor de inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting gaat de verlaging in vanaf 1 juli 2020.

Daarnaast kunnen ondernemers voorlopige aanslagen die zij nu ontvangen aanpassen. Het kan namelijk goed zijn dat de winst tegen zal vallen vanwege de negatieve uitwerkingen van het coronavirus. Op deze manier kunnen de lasten van de voorlopige aanslagen (deels) wegvallen, wat uiteindelijk ook weer meer financiële ruimte biedt.

Om geld te kunnen lenen als onderneming dient er een zekerheid verstrekt te worden. Dit om te voorkomen dat de geldverstrekker met lege handen komt te staan als het mis gaat met de onderneming. Voor sommige ondernemingen is het echter niet eenvoudig om een zekerheid te stellen, dit terwijl de financiële vooruitzichten goed zijn. Om toch een financiering te krijgen kan een verzoek ingediend worden bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Hiervoor is de regeling Borgstelling MKB-kredieten in het leven geroepen. Het ministerie van EZK staat dan via de BMKB borg voor het kredieten biedt hiermee een extra zekerheid aan de geldverstrekker. Hierdoor stijgen de kansen op een (grotere) lening.

In verband met de gevolgen van het coronavirus is deze regeling tijdelijk uitgebreid. Hiermee kunnen ondernemers tijdelijk meer financiële ruimte krijgen om zo de continuïteit enigszins te waarborgen. Waar de overheid tot voor kort voor maximaal 50% garant wilde staan is dit percentage nu opgerekt naar 70%. Daarnaast kan een dergelijke garantstelling nu ook aangevraagd worden voor een overbruggingskrediet of een rekeningcourantlening met een looptijd tot twee jaar.

Deze regeling is bedoeld voor ondernemingen (inclusief zzp’ers) ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot € 50 miljoen of een balanstotaal tot € 43 miljoen. De aanvraag voor deze extra zekerheid verloopt via de geaccrediteerde financier.
Let wel, deze regeling is niet van toepassing voor:

 • ondernemingen in de publiekverzekerde zorg;
 • ondernemingen waarvan de laatste of de te verwachten jaaromzet voor meer dan 50% is verkregen uit de beoefening van:
  • de land- en tuinbouw, de vee- of visteelt, de visserij of de teelt van vee- en visvoer; of
  • het bank-, verzekerings- of beleggingsbedrijf of het financieren van één of meer andere ondernemingen; of
  • de verwerving, vervreemding, de ontwikkeling, het beheer of de exploitatie van onroerend goed.

Voor een groot aantal bedrijven in het MKB is er de Borgstelling MKB-kredieten (zie ook hierboven). Bedrijven in de agrarische sector kunnen echter geen gebruik maken van deze regeling maar moeten gebruik maken van een eigen regeling, de Borgstellingskrediet voor de Landbouw. De regeling is primair gericht op investeringen van Nederlandse ondernemingen in de land- of tuinbouw. De visserijsector kan op dit moment geen gebruik maken van de Borgstelling Landbouwkredieten (BL).

Voor gezonde bedrijven die hard worden getroffen door het coronavirus is er nu een extra module toegevoegd aan de regeling. De overheid ziet dat er een afnemende vraag is naar producten in deze sector en schiet daarom ook hier te hulp. Dit doet zij met de volgende voorwaarden:

 • Met deze tijdelijke regeling is het voor een ondernemer mogelijk om een overbruggingskrediet te financieren tot het maximale borgstellingskrediet per bedrijf van € 1,2 miljoen (of € 2,5 miljoen als er aan aanvullende voorwaarden wordt voldaan). Bovenop het actuele borgstellingskrediet is het mogelijk om tot een maximum van € 300.000 aan tijdelijk krediet in verband met het coronavirus te financieren;
 • De looptijd van de borgstelling is maximaal 6 jaar vanaf de datum van de eerste aflossing of maximaal 12 jaar als de borgstelling wordt aangevraagd voor landbouwinnovatie of Vermogensversterkend Krediet.;
 • Het krediet moet lineair worden afgelost, dit mag ook ineens aan het einde van de looptijd;
 • Voor een startende ondernemer of een onderneming die is overgenomen is de provisie 1% en bij andere bedrijven 3%;
 • De borgstelling is maximaal 70% of 90% voor Vermogensversterkend Krediet;
 • Het extra krediet kan tot en met 31 maart 2021 aangevraagd worden via de geldverstrekker.
Qredits is een onafhankelijke kredietverstrekker die samenwerkt met een aantal grote banken, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Europese investeringsbank. Het doel van Qredits is het helpen van bestaande en startende kleine ondernemers door het aanbieden van onder andere microbedrijfskredieten tot € 250.000,-. De afgelopen jaren hebben zij dit voor ongeveer 20.000 bedrijven gedaan. Nu het hier hoofdzakelijk gaat om relatief kleine ondernemingen zijn zij kwetsbaar voor de gevolgen van het coronavirus.

De overheid trekt om die reden maximaal € 6 miljoen uit om deze bedrijven te ondersteuning. Deze steun zal bestaan uit het geven van uitstel van de aflossingsverplichting voor zes maanden. Daarnaast zal er over deze periode een rentekorting worden verstrekt. Over het onafgeloste gedeelte van het kredietbedrag hoeft slechts 2% rente te worden betaald. Ondernemers die via Qredits een krediet hebben verkregen kunnen zich tot eind mei 2020 melden.

Een aantal grote banken, ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos hebben gezamenlijk besloten een zes maanden uitstel te verlenen voor een aflossing van leningen tot een bedrag van € 2,5 miljoen. Of er sprake is van specifieke voorwaarden lijkt nog niet duidelijk. Wel is er vanuit de Nederlandse Vereniging van Banken aangegeven dat een onderneming financieel gezond moet zijn om hiervoor in aanmerking te komen.

Ondernemingen die niet direct in aanmerking komen, kunnen (net als particulieren) contact opnemen met hun kredietverstrekker om te beoordelen of een dergelijke maatregelen ook voor hun van toepassing zou moeten zijn. ABN Amro, Florius en Moneyou hebben reeds aangegeven dat particulieren die in financiële nood komen door het coronavirus een uitstel van drie maanden aan kunnen vragen voor de betaling van de rente en aflossing van hun hypotheek.

Aanbieders van zorg kunnen kiezen voor zorg op afstand door gebruik te maken van digitale toepassingen – e-Health. Denk hierbij aan Personenalarm, Lijfstijlmonitoring, Beeldzorg of ander communicatieplatformen. Zeker nu (sociaal) contact zoveel als mogelijk vermeden moeten worden is het van belang dat ouderen en mensen met een chronische ziekte niet uit het oog verloren worden. Voor deze doelgroep is de toepassing van een e-health oplossing uitermate geschikt.

Organisaties die in verband met het coronavirus (extra) hulpmiddelen willen inzetten kunnen in aanmerking komen voor de uitbreiding van de bestaande SET-regeling en een subsidie-aanvraag indienen bij de Rijskdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De voorwaarden die het RVO stelt aan de subsidie zijn als volgt:

 • De aanvrager is een aanbieder die zorg en/of ondersteuning biedt aan thuiswonende cliënten of hun mantelzorgers (of zorg en/of ondersteuning die gericht is op de terugkeer naar huis). Dit gaat bijvoorbeeld om welzijnsorganisaties, aanbieders van wijkverpleging, GGZ-aanbieders en ziekenhuizen.
 • De aanvrager vraagt subsidie aan om aan de slag te gaan met digitale ondersteuning/zorg op afstand voor thuiswonende cliënten of hun mantelzorgers.
 • De voorgestelde activiteiten dragen bij aan de continuïteit van ondersteuning of zorg op afstand voor thuiswonende cliënten ten tijde van de coronacrisis, of de activiteiten zijn er op gericht om de belemmeringen die het gevolg zijn van deze crisis op te heffen.
 • De aanvrager beschrijft in een beknopt plan van een paar A4 via welke stappen hij zorg op afstand gaat realiseren (deze informatie vindt u vanaf 25 maart 2020 op mijn.rvo.nl).

De subsidie dient daarnaast bij te dragen aan één van onderstaande punten:

 • de kosten voor de aanschaf, lease- en licentiekosten van digitale toepassingen;
 • loonkosten van professionals voor coördinatie, inzet en opleiding;
 • externe inhuur van personeel voor kosten voor het verstrekken van advies en procesbegeleiding door kennisinstellingen of onafhankelijke adviesorganisaties.
 • De aanvrager geeft een de-minimisverklaring af. Deze verklaring kan gevonden worden op website van de RVO.nl
 • De looptijd van een project is maximaal 9 maanden.
Regeling  Voor wie?  meer informatie en aanvragen  Staat de regeling al open? 
NOW  Werkgevers  UWV.nl  Nog niet 
Tozo  ZZP’ers 

 

Gemeente  Ja 
TOGS  Ondernemingen in het MKB  Rvo.nl/tegemoetkomingcorona  Ja 
Uitstel van betaling voor belastingen  Alle ondernemers  Belastingdienst.nl/Coronavirus  Ja 
Verlaging belasting- en invorderingsrente  Alle ondernemers  Belastingdienst.nl/Coronavirus  Ja, belastingrente volgt later 
Wijziging voorlopige aanslag  Alle ondernemers  Mijn Belastingdienst  Ja 
Verruiming Borgstelling MKB  Ondernemers en ZZP’ers in het MKB  Kredietverstrekker  Nog niets 
Borgstellingskrediet Landbouw (BL  Agrarisch Ondernemers  Kredietverstrekker 

 

Ja 
Garantie Ondernemingsfaciliteit (GO-regeling)  MKB en Grootbedrijf  Kredietverstrekker 

 

Ja 
Qredits  Ondernemers en ZZP’ers in het MKB  Qredits.nl  Ja 
Toerismebelasting  Ondernemers in Horeca en vrijetijdsbranche  Gemeente  Nog niet 

Meer hulp nodig?

Onze professionals staan klaar om te helpen

Juridisch contact
Financieel contact
Operationeel contact