Nu de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) ter ondersteuning aan ondernemingen wordt aangeboden door de overheid, is het belang van goed inzicht in de werkelijke en verwachte resultaten alleen maar groter geworden. Via deze maatregel kan een onderneming looncompensatie ontvangen over de totale loonsom bij een omzetverlies van 20% of meer als gevolg van coronamaatregelen. De hoogte van de looncompensatie beweegt mee met de hoogte van het omzetverlies en bedraagt maximaal 90% wanneer de volledige omzet wegvalt. De NOW-regeling vervangt de Werktijdverkorting (WTV-regeling). Voor meer informatie zie het artikel noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid.

De aanvragen kunnen inmiddels via het UWV-loket worden ingediend. Voor de NOW-regeling geldt dat het werkelijke omzetverlies achteraf met een accountantsverklaring verantwoord moet worden. Wanneer bij controle fraude wordt geconstateerd, zal het voorgeschoten bedrag met boete moeten worden terugbetaald. Het is derhalve van belang om aannames bij en onderbouwing van de berekening goed vast te leggen.

Veel organisaties worstelen met de vraag hoe ze financiële effecten als gevolg van coronamaatregelen uit hun reguliere resultaat kunnen isoleren. Hoe doet mijn bedrijf het nu echt? En in welke mate worden mijn resultaten daadwerkelijk beïnvloed door de huidige omstandigheden, zowel nu als op de korte en de langere termijn? De continuïteit en performance van reguliere activiteiten verdienen aandacht buiten de effecten van corona. Maar juist ook een zo objectief mogelijk inzicht krijgen in deze effecten is waardevol.

Hoe krijgt de organisatie inzicht in welke performance afkomstig is van reguliere, operationele activiteiten en welk deel het effect is van de huidige marktsituatie?

Het is belangrijk om de resultaat-drivers te kennen die je huidige resultaat beïnvloeden. Alleen zo kun je grip krijgen op de financiële effecten als gevolg van de coronacrisis. Zonder die kennis krijg je geen goed beeld van de reguliere business resultaten. Je kunt hierbij kiezen voor een top-down of bottom-up aanpak. Eerstgenoemde heeft het voordeel dat je snel inzichten verkrijgt, maar de methodiek is wat grover dan een bottom-up benadering.

Bij een top-down aanpak ga je uit van de totale forecast voor de komende periode. Deze zet je af tegen een nieuwe forecast die op je op hoofdlijnen maakt. Het verschil geeft een indruk van de effecten van de huidige marktsituatie. Vanwege de onzekerheden in de komende periode, werken de eerder genoemde scenario’s-analyses (zie vraag 1) goed om een range te bepalen waarbinnen het resultaat vermoedelijk zal fluctueren.

Bij een bottom-up benadering bepaal je nauwkeurig welke omzet- en kostenposten de drivers achter de huidige coronamaatregelen beïnvloeden. Dit geeft grip op de specifieke omzet- en kosteneffecten in deze tijd. Wanneer je de impact normaliseert, geeft de delta tussen beide waarden het effect van de coronamaatregelen weer.

Inzicht in deze delta is wenselijk om twee redenen: interne sturing en externe verantwoording.

Interne sturing. Als financial kun je voor de organisatie van toegevoegde waarde zijn door hier een proactieve houding in aan te nemen. Het inzicht helpt het management om tijdig bij te sturen. Zo zijn zij beter in staat om de doelstellingen te behalen. Het voorkomt ook onnodige inspanningen en gesprekken over het effect van de situatie tijdens de rest van het jaar. Ga het gesprek aan met de verschillende budgethouders en de sales-verantwoordelijken om de financiële effecten van de coronamaatregelen in kaart te brengen!

Externe verantwoording. Voor diverse stakeholders is achteraf inzicht in de cijfers van groot belang. Iedere organisatie zal dit jaar de effecten voelen van de coronamaatregelen. Het is waardevol om een genormaliseerd resultaat van je organisatie/afdeling/unit te kunnen overleggen. Hoe eerder de corona-effecten worden geïsoleerd, hoe efficiënter dit proces verloopt.

Contact

Hulp nodig?

Heb je hulp nodig om effecten op jouw bedrijfsresultaat als gevolg van coronamaatregelen te identificeren, of bij het aanvragen of onderbouwen van een NOW-aanvraag? Neem vrijblijvend contact met ons op!
Contact

Meer hulp nodig?

Onze professionals staan klaar om te helpen

Juridisch contact
Financieel contact
Operationeel contact